zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie dobrovoľných dražieb
v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov




bezplatná analýza prípadu
s následným uvedením najvhodnejšieho postupu vzhľadom na požiadavky klienta




zastupovanie klienta v rokovaniach
s dlžníkmi s cieľom dosiahnuť uspokojenie pohľadávky bez nutnosti jej uplatnenia na súde alebo v rámci výkonu záložného práva v dobrovoľnej dražbe













vymáhanie pohľadávok
iným spôsobom ako formou dobrovoľnej dražby




správu pohľadávok klientov




zabezpečenie odkúpenia, postúpenia, predaja pohľadávok
po lehote splatnosti













zabezpečenie realizácie výkonu záložného práva
inými spôsobmi, ktoré má záložný veriteľ k dispozícii s ohľadom na špecifiká prípadu


zabezpečenie ohodnotenia nehnuteľností