zabezpečenie prípravy, organizácie a realizácie dobrovoľných dražieb
v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
bezplatná analýza prípadu
s následným uvedením najvhodnejšieho postupu vzhľadom na požiadavky klienta
zastupovanie klienta v rokovaniach
s dlžníkmi s cieľom dosiahnuť uspokojenie pohľadávky bez nutnosti jej uplatnenia na súde alebo v rámci výkonu záložného práva v dobrovoľnej dražbe

vymáhanie pohľadávok
iným spôsobom ako formou dobrovoľnej dražby
správu pohľadávok klientov
zabezpečenie odkúpenia, postúpenia, predaja pohľadávok
po lehote splatnosti

zabezpečenie realizácie výkonu záložného práva
inými spôsobmi, ktoré má záložný veriteľ k dispozícii s ohľadom na špecifiká prípadu


zabezpečenie ohodnotenia nehnuteľností